REGULAMIN
sklepu internetowego 4swiss.pl

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony sklep.4swiss.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów

Sklep prowadzony jest przez 4Swiss Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 6/164, NIP 929-186-32-12, REGON 360366506 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536279,

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną  za pośrednictwem strony sklep.4swiss.pl

2. Sprzedawca – oznacza 4Swiss Polska Sp. z o.o.,
3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,
4. Regulamin – niniejszy regulamin,
5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,
6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,

§2. Warunki korzystania ze sklepu

1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.
2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:
mail: kontakt@4swiss.pl
Telefon: 22 494 31 89
lub adres korespondencyjny:
ul. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa

§3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Aby korzystać ze sklepu należy podać niezbędne dane. Podczas dokonywania rejestracji Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, o które będzie proszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, które są koniecznie dla prawidłowej realizacji umowy, uniemożliwi zawarcie tej umowy.
2. Klient może wykorzystywać otrzymane od przedstawicieli Sprzedawcy kody rabatowe zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. W przypadku wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
4. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w sytuacji gdy:
a. Podane przez Klienta dane są nieprawdziwe lub dane te uniemożliwiają realizację zamówienia,
b. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
d. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na którą nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
f. Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim
6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę są faktura VAT lub paragon fiskalny. Dowód zakupu może być udostępniony w formie elektronicznej lub papierowej (fizycznej).
7. Zawieranie umów za pośrednictwem sklepu jest możliwe po rejestracji Klienta w sklepie lub bez takiej rejestracji. Rejestracja Klienta umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów bez powtórnego wprowadzania danych osobowych.
8. Podczas rejestracji w sklepie Klient nadaje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie, zgodnie z chronologią przedstawioną w procesie zakupowym.
2. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.
3. Zapłata za towar odbywa się poprzez zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, korzystając z płatności internetowych (w tym płatności kartą kredytową), leasingu lub kredytu bankowego.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
W ramach płatności internetowych kartą kredytową, obsługiwane są karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5. Zapłata za towar może także odbywać się za pomocą udzielonego przez podmioty zewnętrzne finansowania w postaci leasingu lub kredytu (pożyczki). Klient zawiera umowę bezpośrednio z finansującym, na własny koszt i ryzyko, stosownie do postanowień umowy z finansującym. Sprzedawca nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej Klienta, a tym samym nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w przypadku odmowy finansowania przez podmioty zewnętrzne.
6. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania płatności, jednak przeważnie realizacji odbywa się w ciągu 2 dni roboczych.Dla płatności kartą kredytową za datę otrzymania płatności uważa się pozytywny wynik autoryzacji.
7. W przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu, realizacja zamówienia nie mogła się odbyć, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który w terminie 7 dni zadecyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia lub odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi niezwłocznie zwracane są wszelkie wpłacone przez niego środki.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Dostawa

1. Dostawa odbywa się poprzez przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę.
2. Koszt dostawy dla zamówień o wartości powyżej 121 zł ponosi Sprzedawca. Koszt dostawy dla zamówień o wartości niższej niż 121 zł ponosi Klient i wynoszą one 15 zł.
3. W sytuacji, gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
a) Podania nieprawidłowych danych adresowych,
b) Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
c) Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta
Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z tą sytuacją, w szczególności kosztami przesłania i zwrotu towaru.
4. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności tyczy się to jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

§6 Reklamacje i gwarancja

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy pozbawione wad oraz zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie.
2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.
3. Reklamacje składać należy za pomocą formularza dostępnego pod adresem serwis@4swiss.pl
4. Potwierdzeniem przyjęcia reklamacji jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.
5. Reklamacje co do zasady, rozpatrywane są w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia lub sprzętu do serwisu, jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany będzie w wybrany przez niego sposób (telefonicznie, e-mailem, pocztą tradycyjną). Jeśli Klient nie wybierze żadnego sposobu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca będzie informował Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail.
6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia opisane w dodatkowym dokumencie dołączonym do zakupionego towaru. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać taki dokument dodatkowo na adres e-mail Klienta na jego wyraźną prośbę.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy Konsumentów)

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko Konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwana dalej Ustawą) i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w §2 ust 3 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Konsument ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument ma prawo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na wypełniając formularz znajdujący się na stronie www.4swiss.pl. W tym przypadku, Konsument niezwłocznie otrzyma na twardym nośniku (np. poprzez wiadomość e-mail) informację potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Aby nie przekroczyć terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi otrzymane środki, bez kosztów dostarczenia towaru, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwracany towar i dokona jego weryfikacji.

Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w trakcie dokonywania zakupu, chyba że Konsument w sposób jednoznaczny zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu otrzymania dowodu odesłania towaru przez Konsumenta.
Towar należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.
2.  Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej  nie przysługuje w przypadku umów i dostaw określonych w Ustawie.

§8 Warunki odstąpienia od umowy

1. Koszty zwrotu produktu pokrywa Konsument.
2. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach Konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, zgodnych z cennikiem dostępnym na stronie kosztach wymiany elementów urządzania, na których widoczne są ślady użytkowania, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego.

§9 Dane osobowe

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane także: „RODO”.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
3. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę – cele przetwarzania oraz uprawnienia przysługujące Sprzedawcy w związku z przetwarzaniem danych określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: sklep.4swiss.pl/strona/polityka_prywatnosci
4. Administratorem danych jest Sprzedawca.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu – również w tym celu.
6. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności dotyczy to danych teleadresowych.
7. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

§10 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§11 Zapisy dotyczące Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami.
2.W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru towaru) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.
4.Towary będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.
5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe w czasie od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.
9. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami rękojmia jest wyłączona.
10. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

§12 Tryb zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej sklep.4swiss.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.
3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów  przed datą wejścia w życie takich zmian.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Kontakt

Śmiało napisz do nas wiadomość a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe

0

Start typing and press Enter to search