REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązujący od 01.01.2023 do 28.12.2023
Od 29.12.2023 strona 4swiss.pl jest stroną informacyjną nie będącą sklepem internetowym. Sprzedaż produktów 4Swiss odbywa się za pomocą sklepu internetowego morele.net

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy 4Swiss, działa pod adresem https://4swiss.pl/ i prowadzony jest przez 4Swiss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 6/164, (00-571, Warszawa), NIP: 929-186-32-12, REGON: 360366506, podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536279.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientom kontakt ze Sprzedawcą:
 • adres pocztowy: Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@4swiss.pl
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu, jeśli taka opcja jest przewidziana;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach działalności Sklepu;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach działalności Sklepu.
 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną
 2. Każdy Klient Sklepu, przed złożeniem Zamówienia ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ich zaakceptowania w pełnym zakresie i stosowania się do tychże postanowień.
 3. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla 4Swiss Polska Sp. z o.o.,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 1. Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia przez niego Zamówienia.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 roku, dotycząca zakupów dokonanych przez Klientów po dniu 31 grudnia 2022 roku, dostępna jest w zakładce “REGULAMIN od 2023-01-01”, znajdującej się pod adresem: https://4swiss.pl/regulamin/.
 3. Klientów, którzy dokonali w Sklepie zakupów do dnia 31 grudnia 2022 roku obowiązuje wersja Regulaminu, dostępna w zakładce „REGULAMIN do 2022-12-31” znajdująca się pod adresem: https://4swiss.pl/regulamin-2022/
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów, w tym także informacje o cenie Towaru, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie Klienta do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie peryferyjne umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do wyżej wymienionego urządzenia oraz do Internetu.
 6. O ile nie sprzeciwia się to obowiązującym przepisom prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu wyłącznie do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania starych i zamieszczania nowych informacji o Towarach, w tym zmiany cen towarów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian, wszystko to bez uprzedniego zamieszczania informacji o zamiarze podjęcia przez Sprzedawcę takich działaniach na stronach Sklepu.
 8. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 9. Sprzedawca umożliwia Kupującym zamieszczanie na stronach Sklepu opinii o Sklepie, o Sprzedawcy, a także o Towarach w Sklepie sprzedawanych. Opinie mogą być także zamieszczane serwisach zewnętrznych takich jak Facebook, YouTube, Instagram, na kanałach należących do osób trzecich współpracujących ze Sprzedawcą, Zamieszczenie opinii przez Klienta na stronie Sklepu jest możliwe w przypadku skorzystania z oferty Sklepu W przypadku opinii zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu, Klient zobligowany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 11. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
 1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Towar, co do którego formułują opinię. Kupujący mają prawo zgłaszać Sprzedawcy swoje wątpliwości i zastrzeżenia do opinii innych Kupujących poprzez zgłoszenie opinii do weryfikacji przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymogów przewidzianych w Regulaminie, Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Klientowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci dodatkowych materiałów i informacji o produktach, za które to Klient nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Sprzedającemu swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 4. Do zawarcia umowy wskazanej w ustępie poprzedzającym wymagane jest wypełnienie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu odpowiedniego formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający subskrypcję, znajdujący się w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 5. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji. Do przetwarzania Danych zgromadzonych w związku z dostarczeniem Klientowi treści cyfrowych zastosowanie mają postanowienia Działu XI niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to następujący podmiot:
  • osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia bądź z innych przyczyn posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tylko wówczas gdy osoba taka uzyskała stosowną zgodę jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, który to podmiot nabywa Towar poprzez dokonanie Zamówienia w ramach działalności Sklepu;
 1. Sprzedawca – 4Swiss Polska Sp. z o.o., Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571, Warszawa, NIP: 9291863212, REGON: 360366506, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536279;
 2. Konsument – na potrzeby niniejszego Regulaminu jest to:
  • Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Przedsiębiorca indywidualny, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, w zakresie w tym przepisie wskazanym tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku braku rozróżnienia w niniejszym Regulaminie pomiędzy dwoma wskazanymi powyżej grupami podmiotów, użyte w Regulaminie określenie „Konsument” odnosi się do obu tych podmiotów.
 1. Administrator danych – Sprzedawca przetwarzający dane Klientów na potrzeb realizacji umów zawieranych z Klientami w ramach działalności Sklepu.
 2. Dane – Informacje dotyczące Klientów, które Klienci dobrowolnie przekazali Sprzedawcy w związku ze skorzystaniem z oferty Sklepu
 3. Newsletter – wiadomości przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych mediów elektronicznych, adresowane bezpośrednio do Klienta, zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę wysyłane na adres e-mail/numer konikatora podany przez Klienta w Formularzu, za pośrednictwem którego Klient wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości,
 4. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy w formie Sklepu Internetowego o nazwie „4Swiss”, dostępny pod adresem https://4swiss.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na oferowane w nim Towary;
 5. Towar – produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie, w tym także treści elektroniczne, o ile takowe znajdują się aktualnie w ofercie Sklepu;
 6. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz, w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikowania danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Towarów;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem/Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego (Sklepu);
 9. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Sklepu przez Klientów, w tym określający ogólne warunki sprzedaży i zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach działalności Sklepu;
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://4swiss.pl/ i dokonać wyboru Towaru, a następnie złożyć Zamówienie, podejmując w tym celu kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie prawidłowych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (niezbędne do realizacji Zamówienia) oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie wymaga założenia konta użytkownika i rejestracji go w Sklepie.
 6. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia złożonego przez Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności złożonego Zamówienia z postanowieniami Regulaminu.
 7. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z postanowieniami Regulaminu.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków Umowy sprzedaży wynikających z postanowień Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Dostawa

 1. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sklep realizuje zamówienia do następujących państw: Polski, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Słowacji, Włoch. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 3. Szczegółowy cennik dostawy został określony w zakładce znajdującej się pod adresem: https://4swiss.pl/wysylka/ Koszty dostawy każdorazowo wskazane są w czasie składania Zamówienia. Wiążący jest koszt dostawy określony w momencie składania przez Klienta Zamówienia.
 4. Klient nie ma możliwości osobistego odbioru towaru, Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową.
 5. Czas wysyłki Towarów wynosi 2 dni robocze licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w niniejszym Regulaminie, bądź na karcie produktu. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 6. Jeśli czas wysyłki Towaru jest dłuższy, niż określony powyżej, wówczas jest to wskazane na karcie produktu.
 7. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcy firmą kurierską Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu Umowy z Klientem, przy czym w takim wypadku koszt wysyłki pozostaje bez zmian.
 8. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na numer podany w zamówieniu. Klient ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w Dostawie wynikające z winy przewoźnika, bądź będące wynikiem okoliczności nieleżących po stronie Sprzedawcy.
 10. Jeżeli nic innego nie wynika z cennika dostawy dostępnego znajdującej się pod adresem: https://4swiss.pl/wysylka/, koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
 11. Klient odbierając od kuriera przesyłkę z Towarem jest zobowiązany do pokwitowania jej odbioru i dokonania w obecności kuriera oceny stanu paczki oraz Towaru nią dostarczonego, a także zgodności Towaru ze złożonym Zamówieniem.
 12. Jeśli Klient dokonując oględzin Towaru w obecności kuriera stwierdzi, że paczka, bądź Towar noszą ślady uszkodzenia powinien sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. W takim wypadku reklamowany Towar, wraz z fakturą sprzedaży należy zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu w takim wypadku ponosi Sprzedawca. Kiedy Towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu, a zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie Towaru na nowy zostanie on wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu pt. „Reklamacje dotyczące Towarów”.
 14. Towar staje się własnością Klienta z chwilą przyjęcia przez niego Towaru i pokwitowania jego odbiór u kuriera.

V. Cena

 1. Ceny wszystkich Towarów widocznych na stronach Sklepu są cenami brutto, tzn. że zawierają podatek VAT (według aktualnie obowiązującej stawki), a także cła i inne tego typu opłaty, jeśli Towar takowymi jest objęty.
 2. Ceny wszystkich Towarów wyrażone są w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 3. Ceny widniejące na stronie Sklepu stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązującą do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu oraz opłat dodatkowych związanych z wyborem przez Klienta sposobu zapłaty, jeżeli takowe opłaty występują, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.
 7. Kody (kupony) rabatowe oraz vouchery obowiązują na produkty w cenach regularnych i promocyjnych. Składając zamówienie Kupujący może użyć jednocześnie tylko jednego kodu rabatowego lub vouchera. Podczas specjalnych wyprzedaży (np. Black Week), gdzie cena jest znacząco obniżona Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości stosowania kodów rabatowych i voucherów na czas trwania akcji.

VI. Metody Płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony Towar w następujący sposób:
 • przelewem (przedpłata na konto Sprzedawcy)
 • za pobraniem
 • a także za pośrednictwem jednego z systemów transakcyjnych  dostępnych w Sklepie.
 1. Szczegółowy i aktualny wykaz dostępnych metod płatności w Sklepie dostępny jest w zakładce „METODY PŁATNOŚCI” znajdującej się pod adresem https://4swiss.pl/metody-platnosci/. Sprzedawca dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia możliwości płatności niektórymi metodami płatności bez zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów po stronie Sprzedawcy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy
 3. Płatność za pobraniem – jeśli nic innego nie wynika z cennika dostawy, wybierając tę metodę Klient może zostać obciążony dodatkowym kosztem pobrania w wysokości zależnej od cennika przewoźnika, doliczanym do każdej przesyłki, przy czym o ewentualnym dodatkowym koszcie związanym z wybraniem płatności za pobraniem Klient informowany jest każdorazowo przy składaniu Zamówienia. Informacje o ewentualnych kosztach płatności za pobraniem są dostępne w cenniku dostawy znajdującym się pod adresem: https://4swiss.pl/wysylka/.
 4. Płatność za pośrednictwem jednego z systemów transakcyjnych dostępnych w Sklepie – Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z tą metodą płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta Sprzedawcy w serwisie transakcyjnym, za pośrednictwem którego Klient dokonał płatności.
 5. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, zaś w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo powiększoną o kwotę ryczałtową pobrania, o której mowa w punkcie 3.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu:
 • Konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy Kodeks cywilny tj. będącemu osobą fizyczną dokonującą z 4Swiss.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź
 • osobą wskazaną w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, tj. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od tejże umowy w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu i zgodna jest z wzorem pouczenia, o którym mowa w art. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 1. Klient odstępujący od Umowy sprzedaży nie musi wskazywać jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia od Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi przesłać do Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy, wysyłając to oświadczenie do sprzedawcy:
  • Przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego pod linkiem https://4swiss.pl/kontakt; w tym przypadku 4Swiss otrzymuje niezwłocznie jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy, tj. kontakt@4swiss.pl, liczy się data wysłania korespondencji;
  • tradycyjną przesyłką listowną na adres Sprzedawcy, tj. 4Swiss Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 18, 65-086 Zielona Góra – liczy się data nadania listu w placówce pocztowej;
  • Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. 4Swiss zaleca jedynie korzystanie z formularza online dostępnego pod linkiem https://4swiss.pl/kontakt ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.
 3. W celu przygotowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z Formularza dostarczonego przez Sprzedawcę, Formularz ten nie jest jednak obowiązkowy. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po upływie 14.dniowego terminu, nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Artykuł 61 Kodeksu cywilnego stosuje się w tym wypadku wprost.
 5. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz Formularz odstąpienia od umowy, są Klientowi przekazywane w formie elektronicznej, jako w załącznik do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, jak w formie papierowej jako w dokumentacja dołączona do przesyłki.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy usług i towarów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  • rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • rzecz dostarczana Klientowi w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. produktów do higieny jamy ustnej, nawet jeśli opakowanie zostało naruszone/otwartę tylko w celu sprawdzenia zawartości;
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, np. elementy zapasowe, uzupełniające, zużywalne itp.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar Sprzedawcy na adres: 4Swiss Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 18, 65 – 086 Zielona Góra.
 8. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zabezpieczenia odsyłanego do Sprzedawcy Towaru.
 9. Klient powinien dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli paczka zawierająca odsyłany Towar została nadana w placówce pocztowej bądź u kuriera przed upływem tego terminu.
 10. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy (np. koszty przesyłki, zapakowania Towaru, zabezpieczenia Towaru do wysyłki).
 11. Klient odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego środki finansowe w związku z realizacją Umową, w tym koszty dostawy Towaru, przy czym koszty dostawy zwracane są wyłącznie do wysokości najtańszego zwykłego sposób dostarczenia Towaru, oferowanego przez Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 13. Sprzedawca zwróci środki finansowe w ten sam sposób, w jaki Klient dokonał płatności w związku ze złożonym Zamówieniem. Sprzedawca w porozumieniu ze Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu środków finansowych. Klient nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem mu środków finansowych przez Sprzedawcy.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem środków finansowych na rzecz Klienta, do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 15. W przypadku zwrotu Towaru objętego promocją, tj. Towaru, do którego w ramach oferty promocyjnej, dołączone były dodatki, gratisy, akcesoria (np. książka, nóż, butelka, kawa itp.), Klient zobowiązany jest zwrócić również te dodatki. W przypadku odmowy zwrotu dodatków promocyjnych, sklep zwróci Klientowi cenę towaru pomniejszoną o wartość danego dodatku zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.
 16. W przypadku zwrotu Towaru pochodzącego z zestawu promocyjnego (np. wyciskarka + blender), Klient zobowiązany jest zwrócić cały zestaw. W przypadku odmowy zwrotu Towarów wchodzących w skład zestawu promocyjnego, Sklep zwróci Klientowi cenę Towaru pomniejszoną o wartość zachowanego towaru zgodnie z jego regularną ceną oferowaną w Sklepie.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientom Sklepu Towar zgodny z umową / wolny od wad.
 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar nie jest zgodny z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta, bądź Towar posiada wady w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację, przy czym w przypadku Klienta:
  • będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, a więc będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową –reklamacja rozpatrywana jest na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta;
  • będącego Przedsiębiorcą indywidualnym, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumentów, w zakresie w tym przepisie wskazanym tj. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – reklamacja rozpatrywana jest na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta;
  • będącego podmiotem innym niż wskazany w punkcie 2.1. i 2.2. – reklamacja rozpatrywana jest na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy, zawartych w Kodeksie cywilnym.
 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.
 4. W przypadku Klientów wskazanych w pkt 2.1. i pkt 2.2. niniejszego Rozdziału, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową istniejącą w chwili dostarczenia tego Towaru i ujawnioną w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy, tj. na zasadach określonych w art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku Klientów wskazanych w pkt 2.3. niniejszego Rozdziału, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w art. 556(1) i następne Kodeksu cywilnego
 6. Klient wskazany w pkt 2.3. niniejszego rozdziału traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedawcę istnienia wady.
 7. Reklamacje należy składać w jeden ze wskazanych poniżej sposobów, tj.:
 • Przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego pod linkiem https://4swiss.pl/kontakt; w tym przypadku 4Swiss otrzymuje niezwłocznie jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy, tj. kontakt@4swiss.pl, liczy się data wysłania korespondencji;
 • tradycyjną przesyłką listowną na adres Sprzedawcy, tj. 4Swiss Polska Sp. z o.o., ul. Zamkowa 18, 65-086 Zielona Góra – liczy się data nadania listu w placówce pocztowej;
 • Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. 4Swiss zaleca jedynie korzystanie z formularza online dostępnego pod linkiem https://4swiss.pl/kontakt ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien:
  • określić na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową, bądź wskazać rodzaj wady towaru (zależnie od tego w oparciu o jakie przepisy rozpatrywana będzie reklamacja), a także – jeżeli jest to możliwe – udokumentować tę niezgodność/wadę;
  • wskazać datę w jakiej stwierdził istnienie niezgodności Towaru z umową / wadę Towaru;
  • określić żądanie co do sposobu usunięcia niezgodności Towaru z umową / wady Towaru, tj. wymianę towaru na nowy, naprawę towaru bądź w zależności od spełnienia prawem przewidzianych warunków, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy;
  • podać dane kontaktowe, które umożliwią Sprzedawcy udzielenie Klientowi odpowiedzi na reklamację;
  • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), przy czym nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Powyższe elementy zgłoszenia reklamacyjnego mają jedynie charakter zalecenia ze strony Sprzedawcy i nie stanowią elementu warunkującego przyjęcie przez Sprzedawcę do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 1. Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy reklamowany Towar. Transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do tego zgłoszenia. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona Klientowi na piśmie i przesłana na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

 1. Sprzedawca jest równocześnie producentem Towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca jako producent udziela dodatkowej gwarancji jakości Towarów, których jest producentem. Szczegółowe warunki gwarancji udzielonej przez producenta określone są każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towaru.
 3. Udzielana przez Sprzedawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa dotyczących uprawnień Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową, bądź z tytułu rękojmi.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@4swiss.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu w zakresie usług świadczonych drogę elektroniczną Klient powinien wskazać rodzaj oraz daty wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych przez Klienta.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, bądź gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 3. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Klienta adres. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 4. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawa.
 5. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 6. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://4swiss.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 7. Sprzedawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu, co należy rozumieć w ten sposób, że stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Sprzedawca, jako Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem będące wynikiem podania przez Klienta nieprawidłowych jego danych.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 r., Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Powyższe terminy do odstąpienia od umowy wygasają po upływie 14 dni bądź 30 dni (zależnie od sposobu zawarcia umowy opisanego powyżej) licząc ten termin w jeden z następujących sposobów:

 • od dnia zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym;
 • od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
 • od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
 • od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;
 • od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy  w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przy czym w oświadczeniu proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e‑mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://4swiss.pl/formularz-serwisowy/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku na przykład pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy bez podania przyczyny, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwu zakupionego towaru z wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Towar proszę odesłać na adres: 4Swiss Polska, ul. Zamkowa 18, 65-086 Zielona Góra.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszt zwrotu rzeczy/odesłania rzeczy do nas nie będzie zatem Państwu zwrócony.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot towarów objętych promocją

W przypadku zwrotu towaru, do którego, w ramach oferty promocyjnej, dołączone były dodatki, gratisy, akcesoria (np. książka, nóż, butelka, kawa itp.), Jesteście Państwo zobowiązani zwrócić również te dodatki. W przypadku odmowy zwrotu dodatków promocyjnych, Sklep zwróci Państwu cenę towaru pomniejszoną o wartość danego dodatku zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.

W przypadku zwrotu towaru pochodzącego z zestawu promocyjnego (np. wyciskarka + blender), Jesteście Państwo zobowiązani zwrócić cały zestaw. W przypadkach odmowy zwrotu, użycia, zużycia lub rozpakowania dodatków wchodzących w skład zestawu promocyjnego, Zwrócimy Państwu cenę towaru pomniejszoną o wartość zachowanego towaru zgodnie z jego regularną ceną katalogową, znajdującą się na stronie internetowej naszego sklepu.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy m.in. rozpakowanych bądź używanych produktów do higieny jamy ustnej. Urządzenia tego typu jak szczoteczki do zębów to produkty higieniczne, które po użyciu bądź po rozpakowaniu, nawet jedynie w celu sprawdzenia, tracą swoje właściwości higieniczne. Ze względu na ochronę zdrowia, zwrot takich produktów do sklepu nie jest możliwy.

UWAGA !!!

Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz do zwrotu towaru to:
4Swiss Polska Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 18
65-086 Zielona Góra

Załącznik nr 2

(do pobrania)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

scroll to top
Nawet 400 zł rabatu na hulajnogi!