Regulamin konkursu

1 Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Kupuj produkty 4Swiss i wygrywaj nagrody” (zwanym dalej: „Konkursem”), prowadzonym przez 4Swiss Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 6/164  00-571 Warszawa.

2.
Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej www.4Swiss.pl/konkurs

3.
Organizatorem Konkursu jest 4Swiss Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy alei Armii Ludowej 6/164,    00-571 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536279, o numerze NIP: 9291863212 (dalej „Organizator”).

4.
Czynności związane z wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

5.
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 15.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Konkurs rozpocznie się o  godz.: 00:01 i zakończy się 31.12.2019 r. o godzinie 23:59.

6.
Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 15.11.2019 r. do 31.12.2019 r. kupić dowolny produkt marki 4Swiss  w jednym ze sklepów partnerskich lub w oficjalnym sklepie Organizatora, zachować dowód zakupu i wykonać zadanie konkursowe wypełniając formularz na stronie www.4Swiss.pl/konkurs

2 Uczestnicy konkursu

1.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
2) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
3) zapoznała się z Regulaminem Konkursu oraz zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i akceptuje jego postanowienia.

2.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3 Zadanie konkursowe i nagrody

1.
Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki przyczyniły się do zakupu produktu marki 4Swiss. Odpowiedzi udzielić należy poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie www.4Swiss.pl/konkurs, w którym dodatkowo należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, na którym widnieje produkt marki 4Swiss oraz nazwę sklepu, a następnie wysłać formularz klikając „Wyślij” (dalej: „Zadanie Konkursowe”). Przy czym data dowodu zakupu oraz godzina na nim widniejąca musi poprzedzać datę oraz godzinę wykonania Zadania Konkursowego.

2.
Nagrody zostaną przyznane uczestnikom konkursu, których dokończenie zdania konkursowego zostaną uznane przez Jury Konkursu za najciekawsze. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe dokonanie zgłoszenia konkursowego według  zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

3.
W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.

4.
Zadanie konkursowe należy wykonać w czasie trwania konkursu.

5.
Numer zamówienia dotyczący zakupionych urządzeń 4Swiss upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia konkursowego. (Wykonania jednego zadania konkursowego).

6.
Zamówienia umożliwiające wzięcie udziały w konkursie muszą obejmować zakup urządzeń 4Swiss, czyli:

  • Wyciskarek wolnoobrotowych
  • Ekspresów automatycznych
  • Hulajnóg elektrycznych
  • Szczoteczek sonicznych

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, których zamówienie obejmuje inne produkty 4Swiss, w szczególności akcesoria, części zamienne, kawy itp.

7.
Uczestnik konkursu może wykonać zadanie konkursowe dowolną ilość razy. Przy czym jeden numer zamówienia dedykowany zakupowi może posłużyć do wykonania zadania konkursowego tylko jeden raz.

8.
Po zakończeniu każdej edycji konkursu wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą poczty elektronicznej.

9.
Pula nagród  dla każdej edycji konkursu jest następująca: 3 x rower typu „fat bike” (o wartości jednostkowej 1690 zł brutto); 10 x szczoteczka soniczna 4Swiss ST212 Sensitive Care Golden Edition (o wartości jednostkowej 349 zł); 20 x nóż ceramiczny do warzyw i owoców (o wartości jednostkowej 99 zł brutto) .

10.
Nagrody będę przyznawane zwycięzcom przez Jury Konkursu w ciągu 14 dni po zakończeniu konkursu w następujący sposób: Jury wybierze 33 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody – im wyżej oceniona praca, tym wyższa wartość nagrody

11.
Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród, w szczególności wersji kolorystycznej nagrody.

12.
Zwycięzca otrzyma nagrodę na adres pocztowy pozostawiony przez Uczestnika, najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zakończenia konkursu.

13.
Podstawą do wydania nagrody jest okazanie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu 4Swiss.
Zwycięzca traci prawo do nagrody w sytuacji braku możliwości okazania dowodu zakupu drogą mailową w sposób i w czasie wskazanym przez Organizatora; zwrotu zakupionego produktu 4Swiss do sklepu, braku możliwości nawiązania kontaktu mailowego, o którym mowa w ust. 7 lub niedopełnienia innych warunków niniejszego Regulaminu, a także w przypadku ingerowania w mechanizm Konkursu, podszywania się pod inne osoby.

14.
Nagroda nie zostanie wydana uczestnikowi konkursu w przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że dowód zakupu nie jest autentyczny lub w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek ingerowania w dowód zakupu.

4 Przetwarzanie danych osobowych

1.
Administratorem danych osobowych zebranych dla celów Konkursu jest 4Swiss Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy  alei Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536271, o numerze NIP: 9291863212.

2.
Podanie danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, oraz adresu e-mail – jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcy jest podanie przez niego adresu do korespondencji, na który ma zostać wysłana nagroda.

3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – wyłącznie dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, wykonania ciążącego na Organizatorze Konkursu obowiązku prawnego – odprowadzenia jako płatnik, należnego podatku dochodowego od wygranej nagrody oraz złożenia stosownej deklaracji PIT do właściwego urzędu skarbowego.

4.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: konkurs@4swiss.pl.

5.
Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane. Dane osobowe w drodze umowy powierzane są do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności podmiotowi wykonującemu czynności związane z wysyłką nagród (firma kurierska).

6.
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu – w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz wydania nagród – przez okres wskazany w niniejszym Regulaminie; po tym czasie zostaną trwale usunięte na prośbę Uczestnika konkursu.

7.
Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: konkurs@4swiss.pl

8.
Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.
Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu: Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: konkurs@4swiss.pl

5 Przetwarzanie danych osobowych

1.
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres mailowy reklamacje@4swiss.pl  w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 dni.

3.
Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora reklamacje@4swiss.pl

6 Postanowienia końcowe

1.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

2.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.

3.
Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt

Śmiało napisz do nas wiadomość a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe

    0

    Start typing and press Enter to search